Algemene Voorwaarden voor Productaanschaf

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van en de aanschaf van producten bij Smartphoneproducts (“het Bedrijf”). Door een product aan te schaffen bij het Bedrijf, stemt u in met deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een aankoop doet.

1. Productgebruik en Aansprakelijkheid

1.1 Het gebruik van het aangeschafte product is volledig op eigen risico van de klant. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies van gegevens, of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

1.2 De klant erkent dat sommige producten potentieel gevaarlijk kunnen zijn bij verkeerd gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het product op de juiste manier te gebruiken en de bijbehorende instructies zorgvuldig op te volgen.

1.3 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan andere apparaten of eigendommen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van het aangeschafte product.

2. Garantie en Retourbeleid

2.1 Het Bedrijf biedt een garantieperiode op zijn producten zoals vermeld op de productpagina of in de documentatie die bij het product wordt geleverd. Tijdens de garantieperiode zal het Bedrijf defecte producten repareren of vervangen, naar eigen goeddunken.

2.2 Schade als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, ongeval, of niet-naleving van de instructies, zoals vermeld in de productdocumentatie, valt niet onder de garantie.

2.3 Retourzendingen zijn alleen toegestaan binnen de aangegeven retourperiode en onderworpen aan het Retourbeleid van het Bedrijf.

3. Externe Links

3.1 De website van het Bedrijf kan links bevatten naar externe websites of bronnen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de inhoud van deze externe sites.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en octrooien, blijven eigendom van het Bedrijf.

5. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

5.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, ongeacht conflicten met wettelijke bepalingen.

5.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden in eerste instantie bij voorkeur in der minne opgelost tussen de klant en het Bedrijf.

5.3 Indien een geschil niet in der minne kan worden opgelost, wordt het voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland voor beslechting.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

6.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van de Voorwaarden is te vinden op de website van het Bedrijf.

Winkelwagen